Меню
Количка

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
НА ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД, ЕИК: 201659429, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес https://www.diommi.bg, от друга страна.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес: https://www.diommi.bg. При използване на сайта https://www.diommi.bg, лицата се задължават да спазват настоящите oбщи условия, както и приложимото за предоставяните на сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес https://www.diommi.bg, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло, приемат и се задължават да спазват настоящите общи условия.

ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД, ЕИК: 201659429. ДЕФИНИЦИИ:

Доставчик” – означава търговско дружество

Електронен магазин” – означава електронният магазин на Доставчика, който се намира на Сайта.

 „Общи условия” – означава настоящите общи условия.

Поръчка”– означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.

Потребител”– означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта и Електронния магазин.

Потребителски профил” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта.

Работни дни” – означава всички дни, с изключение дните на официалните празници, съботите и неделите.

Сайт”– означава интернет адрес https://www.diommi.bg.

Стока/и” – означава стоките предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин.

 „Цена на Доставката” – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност.

Цена на Поръчката” – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката.

Цена на Стоката” – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка.

I.        ЦЕНИ
Всички представени в сайта цени са в български лева с включено ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. В случай че стока има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите.
ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД си запазва правото без предупреждение да променя цените на стоките и услугите по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.
Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

В случай, че бъде установена грешка в цените на стоките и/или услугите, то тази грешка ще бъде коригирана в системата на електронния магазин и коригираната цена ще се приложи в поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД си запазва правото да отмени всяка поръчка и да коригира грешки, неточности или пропуски (включително и след като поръчката е направена и приета).

II.      ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ
Доставчикът предоставя възмездно Стоки от разстояние на Потребители чрез Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя.
Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.
Доставчикът запазва правото си на едностранна промяна в Стоките, предлагани на Сайта, техните параметри и характеристики. Доставчикът има право да променя информацията, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Доставчикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Доставчика ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.
Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време. Използвайки този сайт, всички ползватели се съгласяват, че ще бъдат обвързани от всички направени промени, като се задължават периодично да посещават тази страница, за да се запознават с текущите условия.

III.    РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация.
Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Сайта при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Потребителят е длъжен да коригира, допълва и актуализира личните си данни и следва да уведоми Доставчикa за всякаква промяна в личните данни, които е предоставил при регистрацията си в Електронния магазин (това се отнася и за всякакви последващи промени в тези данни) във възможно най-кратък срок. Доставчикът не носи каквато и да било отговорност, ако Потребителят не изпълни задължението си по предходното изречение. Доставчикът дава възможност на Потребителите да преглеждат, коригират/допълват и/или актуализират личните си данни чрез Потребителския им профил в меню „Моят профил“, поле „Лични данни“.
В случай че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да:
• изиска от Потребителя да предостави вярна, точна, актуална, съответно пълна информация или
• закрие и/или изтрие съответната информация и/или да откаже на Потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги и/или да заличи изцяло регистрацията на Потребителя и/или да прекрати договора с него без да дължи предизвестие.
Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, Заявка за Услуга и/или Услуга, извършена във връзка с получената от Потребителя информация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени Поръчки или други неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.
При регистрацията си в Сайта Потребителят посочва е-mail и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.
След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация на Сайта.
Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и др. подобни.
Потребителят отново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С отбелязване с отметка в полето "Приемам Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на изявлението по предходното изречение от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.

IV.   ДОГОВОР, СТОКИ И ПОРЪЧКИ
Договорът за продажба от разстояние между ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на дружеството.
Извършването на Поръчки и сключването на договор/и за покупко-продажба с Доставчика може да се извършва и без регистрация на Потребителски профил. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация. Потребителят предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без регистрация при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.

При приключване на поръчка от потребител, без регистрация същият изрично изразява волята си за съгласие с общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия”. С отбелязване с отметка в полето "Приемам Общите условия" потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с общите условия и ги приема изцяло.
Електронният магазин приема Поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден. Потребителят има право да поръчва всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Потребителят има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.
Към всяка Стока от Сайта е предоставена информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. В случай че Стока има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.
Всяка избрана Стока се слага във виртуална кошница на Потребителя. До потвърждаване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.
Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:
• Преглед на предлаганите Стоки;
• Добавяне на Стока/и във виртуална кошница на Потребителя;
• Вход/Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;
• Въвеждане на адреса за доставка;
• Потвърждение на начина на плащане;
• Финализиране на Поръчката.
При финализиране на Поръчката и потвърждаването й от Потребителя последният се задължава да заплати Цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на Поръчката от Потребителя системата на Електронния магазин изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на Доставчика.
До края на деня, в който Поръчката е направена Потребителят има право да я откаже като уведоми Доставчика за това на e-mail 
sales@diommi.com, като задължително да посочи номера на Поръчката, която отказва.
Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че Доставчикът не разполага с дадена Стока от Поръчката, той уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 10 (десет) Работни дни след датата, на която Доставчикът е получил Поръчката. В тези случаи Доставчикът възстановява на Потребителя в пълен размер сумите, които същият е заплатил на Доставчика за закупуване на Стоките (ако такива суми са били заплатени от Потребителя) от Поръчката.
Ако в срок до 2 (два) дни от получаване на Поръчка, Цената на Поръчката (съответно частта от Цената на Поръчката, която се заплаща по банков път или с дебитна/кредитна карта) не е получена по банковата сметка на Доставчика (когато е избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път), Поръчката се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.
Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение на Поръчката и/или информация, необходима за изпълнението й, включително по телефон или електронна поща. В случай че Потребителят откаже да предостави изискваното от Доставчика потвърждение и/или необходима информация, отказът автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

V.     ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ
Срокът на доставките може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. При избрано плащане по банков път или с карта сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на цената на поръчката по банковата сметка на дружеството.
Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства, включително такива, посочени в Общите условия.

При извършване на доставка с транспорт от ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД, денят и часът за изпълнението ѝ се уточнява с потребителя допълнително в телефонен разговор с представител на Дружеството. В случай, че потребителят не може да приеме поръчката в уговореното време, дължи неустойка за повторна доставка в размер на заплатената цена за доставка.
Дружеството няма задължение за разнасяне на доставените стоки. Доставката се извършва до посочения от потребителя адрес, като получаването на стока се извършва пред отворените врати на превозното средство.
При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от получателя. При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи (напр. нарушена цялост на опаковката; външни деформации на Стоките – изкривявания, надрасквания, счупени или наранени елементи/части или други подобни; липсваща касова бележка/фактура; липсващ придружаващ Стоката аксесоар), Потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, съответно лицето от което се получава Стоката и съставя протокол. В допълнение, Потребителят незабавно уведомява Доставчика на e-mail support@diommi.com . 
Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
Рекламации на закупени чрез Електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите, като в допълнение Потребителят следва да уведоми Доставчика на e-mail 
support@diommi.com за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените Стоки или посочвайки нейният номер и дата.

При предаване на доставената Стока Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите Стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
Куриерите/превозвачите, които извършват доставките на Стоки се избират по усмотрение на Доставчика и той по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

VI.   ПЛАЩАНЕ
Потребителят може да заплати цената на поръчката, като използва един от следните способи:
Плащане с Дебитна/кредитна карта – чрез виртуален ПОС терминал.
Банков превод – плащането се извършва преди получаване на поръчаната стока на посочена от Дружеството банкова сметка, като в "Основание за плащане" задължително се въведе номера на поръчката. Срокът за плащане с банков превод е 2/два/ работни дни, считано от получаване на Поръчката. Ако след изтичане на срока за плащане Цената на Поръчката не е платена по банковата сметка на Дружеството, Поръчката се счита за автоматично отменена и Дружеството не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД – администраторът на сайта https://diommi.bg/  използва Вашите лични данни единствено за целите на изпълнение на договора за доставка на стоки, по който вие сте страна, поръчвайки стоки и услуги от нашия сайт https://diommi.bg/, както и за целите на последващ контакт с Вас, ако сте избрали да се свържете с нас на някои от нашите телефони или на имейлите ни. ДИОММИ СТАЙЛ не събира и не обработва повече или други видове лични данни, отколкото са необходими за изпълнение на посочените в Политика за поверителност на уебсайт https://diommi.bg/ цели. ДИОММИ СТАЙЛ ще използва личните данни единствено съгласно посоченото в Политика за поверителност на уебсайт https://diommi.bg/, освен ако сте дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

VIII. ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА
Потребителите могат да използват всички функционалности, предлагани на сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на дружеството или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от потребителите.

IX.    ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ЗАКУПЕНИ СТОКИ
На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Потребител, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя. Условията, при които връщането се извършва са:

1.      Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail support@diommi.com или чрез формата на сайта, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние;

2.      Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта на поставени от производителя защитни стикери. Да не е увредена опаковката му (измачкана, изцапана, скъсана, разкъсана, облепена с тиксо). Разпечатване на целофана или скъсана кутия се счита за нарушена цялост на опаковката.

3.      Продуктът трябва да е неизползван и неотварян, без каквито и да е външни следи от употреба. Цялостта на продукта не трябва да бъде нарушавана - трябва да бъде изпратен обратно към нас в състоянието, в което е получен. Продуктът трябва да е в търговски вид (етикетите, опаковките и инстукциите не трябва да бъдат повредени);

4.      Върнатият продукт трябва да съдържа всички части и пакети, точно както е бил получен.

5.       Да няма липсващи аксесоари - ако бъдат изпратени такива към самата поръчка.

6.      Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на дружеството, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

7.      Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок. 

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, след получаване на върната стока и прегледа й (информация за което ще бъде изпратена по e-mail или телефон), стойността без транспортните разходи се възстановяват на Клиента в срок от пет работни дни от връщането на стоката.
При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.
Пратки, изпратени с наложен платеж не се приемат!
Стока, чието връщане/рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с документ, ако е разопакована и т.н.) ще бъде изпратена обратно на Клиента за негова сметка.

Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.
Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП Потребителят носи отговорност за намалената стойност на Стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика за така намалената стойност на Стоките.
Потребителят има право да върне закупени и неизползвани Стоки с изключение на сглобени/сглобявани и монтирани артикули и артикули с изменен външен вид, мостри, ваучери за подарък, и разопаковани матраци, при условията на настоящата точка.

Право на отказ не се прилага в следните случаи:

1.      За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или по негова индивидуална поръчка (избор на цвят на ПДЧ, дамаска, кожа, размер и други  персонализирани продукти).

2.      За повредени артикули: такива, които са повредени от неправилна употреба на клиента.

3.      За повредена оригинална опаковка.

4.      Сглобени/сглобявани и монтирани артикули.

5.      Артикули с изменен външен вид 

В случаите, когато причината за връщането на продукта е дефект, ние поемаме отговорността за подмяна на продукта или връщане на заплатената сума;

 X.      ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката, за което се съставя протокол. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
Рекламации на закупени стоки от разстояние чрез електронния магазин на дружеството се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Потребителят следва да уведоми дружеството на
e-mail support@diommi.com за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените стоки или посочвайки нейният номер и дата. За улеснение на потребителите и по-бързата обработка на искането за рекламация, може да се използва електроннен формуляр за рекламации.

ОТКАЗ НА РЕКЛАМАЦИЯ

Не се приемат рекламации на изделия или части от изделия, повредени в следствие на недобросъвестна експлоатация, неправилна експлоатация, неправилно съхранение, неправилен монтаж или третиране с неподходящи вещества и препарати в случаите, когато  изделията са използвани не по предназначение и при необичайни условия.

-          Когато при получаване или монтаж на продуктите, купувачът е установил дефект в същите или елемент от тях и въпреки това ги е монтирал.

-          Когато стоката е обявена за мостра (или се продава с нарушен търговски вид) или отклонение от стандартите за качество и това е обявено от продавача или е предложена съответна отстъпка от цената.

-          В случаи, когато продавачът установи недобросъвестно използване или използване не по предназначение, както и в отклонение от обичайната практика за съхранение, ползване, почистване и поддръжка.

-          Неоснователна претенция за рекламация. Неоснователна е всяка претенция за рекламация, при която стоката е съхранявана или ползвана от купувача неправилно, недобросъвестно или не по предназначение. Когато стоката е почиствана или обслужвана неправилно, третирана е с неподходящи увреждащи материали или почистващи продукти. Когато върху нея е приложено усилие, налягане, напрежение, температура, влага или тежест извън предвидените и обичайните за такъв вид продукт, при неподходящи условия на съхранение, поддръжка и експлоатация.

 

XI.    ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И УДОВОЛЕТВОРЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ
Купувачът е длъжен:
Да използва стоките по предназначение на подходящите за целта места и при обичайни за стоката условия.
Да не третира стоките с вещества и препарати, застрашаващи качеството и целостта на материала.
Преди монтаж на стоките куповачът е длъжен внимателно да прегледа всички части и детайли за дефекти и, ако има наличие на такива, да не ги монтира.
По време на монтаж да следва стриктно инструкциите и/или схемите за монтаж на производителя.
ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА
Дефекти причинени от отбелязаните в гаранционната карта и инструкция за употреба начини на неправилно използване на закупения продукт.
Дефекти, причинени от клиента поради невнимателно транспортиране или неправилна употреба.
Дефекти, появили се в резултат на външно влияние, механични повреди, повишена влажност, опити за поправка и др. причинени от клиента или трети лица.
Дефекти, появили се в резултат на продължително складиране, почистване на продукта с абразивни или неподходящи препарати, от домашни любимци и др.
Несъответствия, получени в резултат на съхранение или ползване при неестествени условия на замърсяване или влага.
Очакваната деформация на външната част дължаща се на естественото въздействие на експлоатацията във времето.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД се ангажира да предоставя стоки и услуги, представени в сайта, по начина, по който са описани. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта и електронния магазин, както и предоставената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на дружеството, преди извършването ѝ, поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна.
Дружеството полага постоянни усилия да предоставя винаги актуална информация в сайта и електронния магазин, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.
Дружеството не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. Доколкото е позволено от приложимия закон, ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на сайта, или от всеки друг свързан сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната или друга система на ползвателите.
Дружеството не гарантира непрекъсваемия, навременния и свободния от грешки достъп до сайта и електронния магазин, доколкото това е извън контрола и възможностите на ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД. При настъпване на обстоятелства, които дружеството не може и не е било длъжно да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, дружеството не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор.
Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от ползвателите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му.
Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Гоце Делчев.

XIII.           ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И КОНТАКТИ

Търговско наименование (фирма): ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД;
Единен идентификационен код: 201659429;
Седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. Панаирски ливади –продължение
ДДС №: BG201659429;
Телефон за контакти: 075121180;
Електронна поща
info@diommi.com
Уебсайт:
www.diommi.bg

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез e-mail или по телефона, в рамките на работното време: от 9.00 до 16.00 часа, от понеделник до петък.

Общите условия са последно актуализирани на 15.07.2022 г.